Naar inhoud

Praktisch

Woonloket

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 03
huisvesting@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 9 - 12 uur op afspraak
Donderdag 9 - 12 uur  
     

 

Meer info

Woonkwaliteit

Elke burger heeft recht op menswaardig wonen in een woning van goede kwaliteit in een behoorlijke woonomgeving.
De Vlaamse Wooncode geeft aan de gemeenten een aantal instrumenten om de veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen te bewaken waaronder het woononderzoek en het conformiteitsattest.

Kwaliteitsonderzoek

Conformiteitsattest

Verwaarlozing

Kwaliteitsonderzoek

Woningen die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, vastgelegd in de Vlaamse Wooncode, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard.
Zo moet elke woning beschikken over:
•    voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden;
•    voldoende verlichting en verluchting;
•    veilige elektriciteits- en stookolie- of gasinstallaties;
•    elementaire sanitaire voorzieningen;

Bovendien moet de woning brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn. De aanvraag voor de woningcontrole wordt ingediend bij de huisvestingsambtenaar van onze gemeente.
Zij gaat allereerst een controle van de woning doen alvorens de aanvraag in te dienen bij Wonen Vlaanderen.
Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een onderzoeker aan de hand van het technisch verslag na of de woning gebreken vertoont en dus al dan niet ongeschikt is.
Een gebrek wordt gequoteerd op basis van de aard en de ernst van het probleem: 'zware gebreken' resulteren in negen tot vijftien strafpunten, 'lichtere gebreken' geven aanleiding tot één tot drie strafpunten.
Als een woning in totaal vijftien of meer strafpunten telt, kan ze ongeschikt worden verklaard.
Dit betekent dus dat één zwaar gebrek voldoende kan zijn om een woning ongeschikt te verklaren.
Een woning is onbewoonbaar als ze een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt.
De provinciale afdeling van Wonen Vlaanderen staat in voor het technisch onderzoek van de woning en brengt vervolgens advies uit aan de Burgemeester.
De Burgemeester neemt een eindbeslissing na de hoorzitting van de betrokken partijen (verhuurders en bewoners).

Indien de woning ongeschikt- en onbewoonbaar is verklaard, kan ze worden opgenomen in de inventaris van leegstand en verkrotting.
Indien de verhuurder niet binnen het jaar de opgesomde gebreken in orde brengt, kan het betalen van een heffing worden gevraagd.
De opname van de woning in de inventaris betekent ook dat het recht van voorkoop en sociaal beheersrecht kan worden uitgeoefend zodat slechte woningen op de markt kunnen worden gerecupereerd.
Het verhuren van een ongeschikte of onbewoonbare woning door de eigenaar kan strafrechtelijk worden vervolgd.
Een woning kan ook rechtstreeks door de Burgemeester onbewoonbaar worden verklaard op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet bij ernstige risico's en in het algemeen belang van de burgers.

Aanvragen voor een woningonderzoek kan u indienen via mail huisvesting@borsbeek.be.

Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is een rechtsgeldig bewijs dat een te verhuren woning betrouwbaar is.
De verhuurder kan een conformiteitsattest aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
Na de aanvraag komt een gemeentelijk onderzoeker langs om de kwaliteit van de woning te controleren aan de hand van het technisch verslag. Uit dit onderzoek zal blijken welke herstellingen moeten worden uitgevoerd om de woning geschikt te maken voor verhuur.
Als de herstellingen werden uitgevoerd en het conformiteitsattest wordt toegekend, is dit voor 10 jaar geldig. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist binnen zestig dagen na de officiële aanvraag tot uitreiking van het conformiteitsattest.
Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn, wordt de aanvraag impliciet ingewilligd: het attest wordt dan verstrekt zonder dat de woning is onderzocht. De impliciete inwilliging wordt aangeduid op het attest.
Het afgeleverde conformiteitsattest is een rechtsgeldig bewijs dat de verhuurder betrouwbaar is.
De verhuurder staat dan ook sterker wanneer hij in de toekomst een malafide huurder heeft die de eigendom schade toebrengt om achterstallen op de huur te verantwoorden.
Er worden in principe geen conformiteitsattesten afgeleverd voor niet vergunde woningen.

Verwaarlozing

Heel wat woningen in Vlaanderen verkeren in slechte staat door langdurige verwaarlozing.
Om te voorkomen dat dergelijke woningen en gebouwen verloren gaan op de woningmarkt, worden dezen geïnventariseerd door de Vlaamse Overheid.
Naast de inventaris leegstand en de inventaris ongeschikte en onbewoonbare woningen, wordt ook een lijst van verwaarloosde gebouwen en woningen bijgehouden.
Door de eigenaars van deze panden te belasten met een heffing, wil de Vlaamse Overheid hen ertoe aanzetten deze panden weer beschikbaar te maken voor bewoning.
Vanuit het gemeentebestuur van Borsbeek wordt een vermoedenslijst van verwaarlozing opgesteld die vervolgens aan Wonen-Vlaanderen wordt bezorgd.
De verwaarlozing van een pand wordt door hen vastgesteld aan de hand van een technisch verslag waarin ernstige storende uiterlijke tekenen van verval worden beoordeeld.