Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening tot het bewaken van de woonkwaliteit (wooncodex)

luchtfoto

Borsbeek, een gemeente naast de stad, streeft naar een gedifferentieerd woonaanbod. Iedereen heeft het recht op een kwalitatieve woning die aansluit bij zijn persoonlijke behoefte. Om het woningaanbod voldoende verscheiden maar tegelijkertijd ook kwalitatief te houden, is het nodig om de realisatie van het bijkomend aanbod aan duidelijke richtlijnen te onderwerpen.

Een gedifferentieerd aanbod betekent immers ook aandacht voor het behoud van het bestaande woningpatrimonium en de authenticiteit van het ‘dorp naast de stad’.
De afgelopen decennia zag de gemeente het aantal meergezinswoningen sterk stijgen tot een aantal dat statistisch aanleunt bij de grootsteden en kustgemeenten. De typische karakteristieken van de gemeente komen hierdoor meer en meer in het gedrang.

Het grote aanbod aan kleinere woningen met weinig buitenruimte maakt de gemeente bovendien minder aantrekkelijk voor jonge gezinnen met kinderen die vaak op zoek zijn naar een rustige een aangename woonomgeving in de nabijheid van de stad. Het is nochtans deze doelgroep die de gemeente graag meer en permanent gehuisvest zou zien in Borsbeek. Gezinnen met kinderen dragen immers bij tot de levendigheid en de sociale cohesie van een lokale gemeenschap.

De gemeente wenst dan ook de nodige maatregelen te nemen om het evenwicht in het woonaanbod tussen meergezinswoningen en eengezinswoningen zo goed mogelijk te herstellen en niet verder uit balans te brengen.

Met deze verordening reikt de gemeente een instrument aan dat moet bijdragen tot:

  • voldoende kwalitatieve eengezinswoningen, om inwoners en inwijkelingen blijvend te kunnen huisvesten in de gemeente Borsbeek;
  • het bewaken van de verdere opdeling van woningen, zowel wat de toevoeging van woonentiteiten betreft, als het toevoegen van een complementaire functie;
  • het bewaken en het versterken van de leefbaarheid en de eigenheid van de dorpskern;
  • het stimuleren van een duurzame mobiliteit

Deze verordening is van toepassing op vergunningsplichtige werken zoals beschreven onder artikel 4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De voorschriften van de verordening wijzigen niets aan het vergunningsplichtige, meldingsplichtige of vrijgestelde karakter van werken t.o.v. de bepalingen binnen de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het vrijstellingsbesluit.

De verordening bevat voorschriften en voorwaarden die zowel handelen over de integratie van een gebouw in het straatbeeld, de kwaliteitsnormen van de woning, het belang van de buitenaanleg, het parkeergebeuren en de noodzakelijk technische kwaliteit. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen zal iedere aanvraag moeten voldoen aan de verordening inzake woonkwaliteit.

De verordening staat niet op zichzelf maar moet door de aanvrager samen gelezen worden met andere geldende wetgeving zoals:

  • de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en zijn uitvoeringsbesluiten;
  • de geldende plannen zoals het Gewestplan, Bijzondere Plannen van Aanleg, Ruimtelijke UitvoeringsPlannen en Verkavelingsvoorschriften;
  • de gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen: verordening inzake hemelwaterputten, toegankelijkheid, voetgangersverkeer, …
  • Burgerlijk Wetboek inzake gemene muur, lichten en zichten, waterlopen, recht van uitweg,…
  • Sectorale wetgevingen inzake energiepeil (EPB), brandweervoorschriften, riolering, natuur en bos, publiciteit, zone non aedificandi langs gewestwegen,…
  • de gemeentelijke reglementen.

Alle plannen kunnen worden geraadpleegd op de website van digitaal stedenbouwkundige informatie van het departement Omgeving of hieronder bij downloads.