Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur
2012 © Borsbeek - proclaimer - privacyverklaring

Praktisch

Gemeentelijke Raad Voor OntwikkelingsSamenwerking(GROS)

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Bent u een Belg die in het buitenland woont?

Stemplicht, onthouding

Geldt de stemplicht ook voor de Belgen in het buitenland? Welke sancties bestaan er?

Ja. Alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Belgische consulaire beroepsposten zijn gebonden aan de stemplicht.

De Belgen die niet gaan stemmen, kunnen veroordeeld worden tot een berisping of een boete overeenkomstig artikel 210 van het Kieswetboek.

 
U heeft zich ingeschreven op de kiezerslijsten. Niettemin zult u zich op datum van de verkiezingen noch in België, noch in het land van uw gewone verblijfplaats bevinden. Wat kunt u doen?

U heeft twee mogelijkheden:

 1. Als u een geldige reden voor onthouding heeft (bijv. verblijf in een ander land dan het land van uw gewone verblijfplaats op datum van de stemming, onmogelijkheid u te verplaatsen om medische redenen, etc.), kunt u net zoals de Belgen die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, zich onthouden van de stemming en de reden hiervoor rechtstreeks aan de vrederechter laten kennen, met de nodige bewijsstukken. Zoals voor alle andere verkiezingen, gebeurt dit door voorlegging van een attest dat de aanwezigheid in het buitenland bevestigt (bijv. attest van de werkgever, van de schoolinstelling, hotelvoucher, reservatiebewijs van een reis, attest afgegeven door de lokale autoriteiten, …) of een medisch attest afgegeven door een geneesheer.

  De bevoegde vrederechter is deze die bevoegd is voor uw gemeente van aanhechting. Om de coördinaten van de bevoegde vrederechter te bekomen moet u zich wenden tot deze gemeente.
   
 2. Als u op voorhand weet op datum van de verkiezingen niet aanwezig te kunnen zijn in België of het land van uw gewone verblijfplaats, kunt u opteren voor een andere stemwijze (per volmacht of per briefwisseling). Het is echter onmogelijk te stemmen via een andere consulaire beroepspost dan de post van inschrijving: een Belg die bijv. ingeschreven is in Parijs, maar zich op datum van de stemming in Egypte bevindt, kan niet gaan stemmen via de Belgische Ambassade in Cairo.

 
Wat moet er gebeuren met een Belg die onderworpen is aan de stemplicht, maar niet in staat is te gaan stemmen omwille van geestelijke onbekwaamheid (bijv. situatie van verlengde minderjarigheid)?

Aangezien er stemplicht is, moet de persoon zich in principe als kiezer inschrijven, net zoals elke andere Belg. Niettemin, indien de persoon onbekwaam verklaard werd bij vonnis, wordt zijn stemrecht overeenkomstig artikel 7 van het Kieswetboek opgeschort. Om in orde te zijn, moet de persoon tegen de dag van de verkiezingen rechtstreeks een kopie van het vonnis aan de vrederechter sturen. Deze formaliteiten kunnen vervuld worden door een familielid of een kennis van de kiezer.

De bevoegde vrederechter is deze die bevoegd is voor de gemeente van aanhechting. De coördinaten van de bevoegde vrederechter kunnen verkregen worden bij deze gemeente.

Indien de persoon niet bij vonnis onbekwaam verklaard werd, maar hij toch niet in staat is om zelf te stemmen, is het aan te bevelen hiervan een bewijs over te maken aan de bevoegde consulaire beroepspost.

 

Inschrijving als kiezer

Hoe kan u de formulieren indienen?

U mag de formulieren aan de consulaire beroepspost als volgt bezorgen:

 • persoonlijk
 • via de lokale postdiensten
 • per e-mail
 • per fax

 
Wat is de uiterste datum voor de inschrijving als kiezer in het buitenland?

31/01/2019. Niettemin is het aangeraden spoedig uw formulier te bezorgen aan de bevoegde consulaire beroepspost.

 
Wat als op het ontvangen en ingevulde formulier fouten zijn in uw persoonlijke gegevens?

Het ontvangen formulier is ingevuld door uw consulaire beroepspost op basis van de gegevens die in het Rijksregister opgenomen zijn.

Stelt u fouten vast dan wordt u verzocht deze te verbeteren en hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen.

 
Hoe wordt de gemeente van aanhechting bepaald?

De gemeente van aanhechting wordt opgelegd door de wet en kan niet betwist worden.

Er bestaan 6 verschillende categorieën. Indien u niet voldoet aan de eerste categorie, gaat u naar de tweede categorie, indien u niet voldoet aan de tweede categorie, gaat u naar de derde categorie. Zo daalt u trapsgewijs.

Categorie 1: Belgische gemeente waar u ooit ingeschreven was in de bevolkingsregisters. Indien u tot deze categorie behoort, staat deze aangevinkt op uw formulier. De gemeente is hier nog niet ingevuld want u was waarschijnlijk ooit in meerdere gemeenten ingeschreven. U vult hier zelf uw gemeente in.

Categorie 2: Belgische gemeente van geboorte. Indien u tot deze categorie behoort, is deze op het formulier aangevinkt en uw gemeente van aanhechting ingevuld.

Categorie 3: Belgische gemeente waar één van uw ouders ingeschreven is of laatst ingeschreven was in de bevolkingsregisters. Indien u tot deze categorie behoort, is deze op het formulier aangevinkt en uw gemeente van aanhechting ingevuld.

Categorie 4: Belgische gemeente waar uw echtgenoot/echtgenote of uw vorige echtgenoot/echtgenote of uw partner in een geregistreerde samenleving is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters. Indien u tot deze categorie zou behoren, is er op uw formulier noch een categorie aangevinkt, noch een gemeente van aanhechting ingevuld.

Categorie 5: Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters.  Indien u tot deze categorie zou behoren, is er op uw formulier noch een categorie aangevinkt, noch een gemeente van aanhechting ingevuld.

Categorie 6: Brussel. Indien u tot deze categorie zou behoren, is er op uw formulier noch een categorie aangevinkt, noch een gemeente van aanhechting ingevuld.

 
Hoe kan de aanhechting als kiezer aan een gemeente bewezen worden als u behoort tot categorie 1, 4 of 5?

Dit kan met alle middelen (van recht) gebeuren.

U kan bijgevolg allerlei documenten voorleggen waaruit uw aanhechting kan afgeleid worden met een bepaalde Belgische gemeente.

Uw consulaire beroepspost bepaalt of deze documenten in aanmerking kunnen genomen worden.

Personen categorie 1 brengen bewijskrachtige stukken aan tenzij hun gemeente van aanhechting in het Rijksregister geregistreerd is.

 
Wie is bloedverwant tot de derde graad?

Uw bloedverwanten zijn alle personen die één of meer dezelfde voorouders hebben als uzelf.

 • Bloedverwanten tot de eerste graad zijn: vader, moeder en kinderen
 • Bloedverwanten tot de tweede graad zijn: grootouders, kleinkinderen, broers en zussen
 • Bloedverwanten tot de derde graad zijn: overgrootouders en achterkleinkinderen, tantes en nonkels, neven en nichten (= kinderen van broers of zussen)

Opgelet!

 • Groottantes en grootooms, net als neven en nichten (kinderen van tantes of nonkels) zijn vierde graad.
 • Verwar bloedverwantschap en aanverwantschap niet. Uw aanverwanten zijn de bloedverwanten van uw echtgenoot of echtgenote. De combinatie van echtelijke band en bloedverwantschap brengt aanverwantschap mee.

 
Wie is bloedverwant in opgaande lijn?

Ouders, grootouders, overgrootouders, betovergrootouders.

 

Stemwijzen en data van de stemming

Wanneer moet ik gaan stemmen?

De datum waarop de Belgen die in het buitenland woonachtig zijn, moeten gaan stemmen hangt af van de stemwijze die ze gekozen hebben:

 • De Belgen die ervoor gekozen hebben persoonlijk in België te gaan stemmen, moeten hun stem uitbrengen op zondag 26.05.2019 tussen 8 en 13 uur (of 15 uur) - Belgische tijd - in de Belgische gemeente van aanhechting. Zij zullen hiervoor een oproepingsbrief krijgen.
 • De Belgen die ervoor gekozen hebben per volmacht in België te stemmen, moeten niet zelf gaan stemmen, maar laten zich vervangen door hun volmachtdrager. De volmachtdrager zal zijn/haar oproepingsbrief en een uittreksel van de volmacht rechtstreeks van de gemeente krijgen en moet zich met die documenten en een identiteitsbewijs op zondag 26.05.2019 tussen 8 en 13 uur (of 15 uur) - Belgische tijd - aanbieden op de gemeente van aanhechting.
 • De Belgen die ervoor gekozen hebben persoonlijk in de consulaire beroepspost te gaan stemmen, moeten dit doen op woensdag 22.05.2019 tussen 13 en 21 uur - lokale tijd. Zij zullen hiervoor een oproepingsbrief krijgen.
 • De Belgen die ervoor gekozen hebben per volmacht op de consulaire beroepspost te gaan stemmen, moeten niet zelf gaan stemmen, maar laten zich vervangen door de volmachtdrager. De volmachtdrager zal zijn/haar oproepingsbrief krijgen en moet zich met dit document en een identiteitsbewijs op woensdag 22.05.2019 tussen 13 en 21 uur - lokale tijd aanbieden in het stembureau van de consulaire beroepspost.
 • De Belgen die ervoor gekozen hebben per briefwisseling te stemmen, zullen zich hiervoor niet moeten verplaatsen. Zij zullen ten vroegste op 14.05.2019 een omslag ontvangen met het stembiljet. Ze moeten deze rechtstreeks naar het aangeduide adres in België terugsturen. De kiezers worden verzocht er bij de verzending rekening mee te houden dat het stembiljet ten laatste op zondag 26.05.2019 om 13 uur - Belgische tijd - bij hun bestemmeling in België moet aankomen.

 
U wenst uw stemwijze te veranderen.

Wenst u uw stemwijze te wijzigen, bezorg dan persoonlijk of per post, e-mail of fax een aanvraag in die zin, behoorlijk getekend en gedateerd, aan uw consulaire beroepspost.

Deze aanvraag geldt als een nieuwe inschrijving en niet als een verbetering van de reeds bestaande inschrijving.

 

Andere vragen

Kan u als Belg in het buitenland deelnemen aan de regionale verkiezingen (verkiezingen van de gewestregeringen)?

Neen.

Enkel en alleen als u in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente bent ingeschreven, is deelname aan deze verkiezingen mogelijk.

 
Kan u als Belg in het buitenland deelnemen aan de gemeente-en provincieraadsverkiezingen?

Neen.

Enkel en alleen als u in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente bent ingeschreven, is deelname aan deze verkiezingen mogelijk

 
U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente maar u bent op het moment van de verkiezingen in het buitenland?

U moet uw stem uitbrengen in België, ook als u op de dag van de verkiezingen in het buitenland bent.

 • U wenst toch niet deel te nemen aan de verkiezingen:
   

  U moet een bewijs of attest samen met een kopie van uw oproepingsbrief aan de vrederechter bevoegd voor uw woonplaats in België toesturen.
   
  Geldt onder meer als bewijs: een reisbiljet, een attest van het reisbureau, een hotelrekening, een attest afgegeven door de lokale autoriteiten en ieder ander document waaruit redelijkerwijze blijkt dat u zich op de dag van de verkiezingen in het buitenland bevond.
   
 • U kan stemmen via een volmachtdrager:
   
  Bevindt u zich om beroeps- of dienstredenen, om studieredenen, voor toerisme of een vakantieverblijf op de dag van de verkiezingen in het buitenland dan kan u bij volmacht stemmen onder bepaalde voorwaarden. U duidt hiervoor een volmachtdrager aan die in uw plaats gaat stemmen in het stembureau van uw woonplaats in België.