Naar inhoud

Praktisch

Woonloket

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 03
e-mail

Openingstijden

Maandag 9 - 12 uur op afspraak
Donderdag 9 - 12 uur  
     

 

Meer info

Verzekering Gewaarborgd Wonen

De verzekering gewaarborgd wonen loopt over een periode van tien jaar. Als je tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van je hypothecaire lening. In het geval van werkloosheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende een periode van 18 opeenvolgende maanden tussenkomen. Om in aanmerking te komen voor een nieuwe periode van tussenkomst, zal je vooraf moeten aantonen dat je gedurende tenminste 3 maanden opnieuw aan het werk bent geweest.

De tegemoetkoming die de verzekeraar maandelijks zal uitkeren aan je kredietinstelling is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat je beroep hebt gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar. In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 % van het afbetalingsbedrag. Vanaf het tweede jaar ontvang je 56% van het afbetalingsbedrag. Vanaf het derde jaar ontvang je nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot maximum 500 euro of 600 euro per maand. Het maximum bedrag van 600 euro kan enkel toegekend worden aan mensen die een woning hebben gebouwd waarvan het peil van primair energieverbruik lager of gelijk is aan de E70 norm en een belastbaar inkomen hebben dat lager is of gelijk aan deze inkomensvoorwaarden.

Er wordt rekening gehouden met het aan personenbelasting onderworpen inkomen zoals vermeld in het laatste aanslagbiljet.

De verzekeringskosten worden door de Vlaamse overheid gedragen: als aanvrager hoef je dus geen premie te betalen!

Voorwaarden van de Verzekering Gewaarborgd Wonen

 • Je hebt minstens 50.000 euro geleend om een woning te bouwen, te kopen of te kopen en renoveren. Leningen die uitsluitend dienen voor renovatiewerken komen maar in aanmerking vanaf 25.000 euro.
 • De woning waarvoor je leent moet je enige woning zijn en in het Vlaamse Gewest gesitueerd zijn.
 • Om in aanmerking te komen voor de verzekering mag er niet meer dan 1 jaar verstreken zijn tussen je eerste kapitaalsopname (het ogenblik waarop je van de bank de volledige som of een gedeelte ervan heeft gekregen) en de indiening van de aanvraag tot het bekomen van de gratis verzekering.
 • Op het tijdstip van de aanvraag moet je volledig arbeidsgeschikt zijn en ook een beroepsactiviteit uitoefenen, hetzij als werknemer met een contract van onbepaalde duur (minstens in een deeltijdse betrekking), waarvan de proefperiode al voltooid is, hetzij als werknemer met een tijdelijk contract waarvan minstens een jaar bij je huidige werkgever (contracten in het kader van uitzendarbeid komen niet in aanmerking), of als zelfstandige, als u uw zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. Op het ogenblik van de aanvraag mag je geen arbeid verrichten met toestemming van de medisch adviseur van het ziekenfonds.
 • De twaalf maanden, die aan de datum van de verzekeringsaanvraag voorafgaan, moet je ononderbroken gewerkt hebben (met uitzondering van een of meerdere infectieziekten van beperkte duur (vb. griep) en/of het wettelijk zwangerschapsverlof).
 • De door de kredietinstelling waar je je lening hebt afgesloten geschatte verkoopwaarde van de woning mag niet meer bedragen dan 320.000 euro.
 • Enkel in het geval je een nieuwe woning bouwt of een woning koopt en volledig heropbouwt (vervangingsbouw of volledige herbouw) waarvoor je een bouwvergunning vóór 1 januari 2012hebt aangevraagd, gelden er nog inkomensgrenzen. Indien het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals dit voorkomt op het laatst gekende aanslagbiljet (voor aanvragen ingediend in 2012):
  • meer bedraagt dan 39.250 euro voor een alleenstaande;
  • meer bedraagt dan 56.060 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.140 euro per persoon ten laste;
  • meer bedraagt dan 56.060 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 3.140 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste; 
 • dan moet het peil van primair energieverbruik van je nieuwe woning lager liggen dan of gelijk zijn aan E70. Is je gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan de bovenvermelde grenzen en is je nieuwe woning energiezuinig (lager dan of gelijk aan E70) dan heb je recht op de hogere maximale tegemoetkoming van 600 euro.
  Voor bouwvergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2012 moet het peil van het primair energieverbruik steeds gelijk zijn of lager dan E70. Je hoeft bijgevolg het peil van primair energieverbruik van je nieuwe woning niet aan te tonen aan de hand van een startverklaring of energieprestatiecertificaat. Het document 7 en document 8 van de aanvraagbundel hoeft u dus niet te laten invullen!
 • Is je gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner dan of gelijk aan de bovenvermelde inkomensgrenzen, dan heb je recht op een hogere maximale tegemoetkoming van de verzekeraar van 600 euro. Je hebt er dus belang bij om aan de hand van je laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting je inkomen aan de aanvraag toe te voegen.
 • Je hebt nog niet genoten van een verzekering gewaarborgd wonen voor dezelfde woning.

Vind uit met Premiezoeker of je in aanmerking komt voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen.