Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Parkeerverbod (Inname openbaar domein door privépersonen of –bedrijven)

Je wilt als privépersoon of -bedrijf een gedeelte van het voetpad en/of fietspad en/of een gedeelte van de rijweg gebruiken. Of je wilt een rijweg tijdelijk afsluiten. Wanneer de rijweg betrokken is, of indien je minder dan 1,5 meter vrijlaat voor voetgangers en/of fietsers ben je ook verplicht een signalisatieplan als bijlage toe te voegen aan je aanvraag.

Opgelet! Nieuw tarieven vanaf 1 juli 2021!

Standaardtarief bij aanvragen tot 5 werkdagen voor aanvang van de inname
- administratiekost: 45 euro
- kost inname : 0,50 euro/m²/kalenderdag

Spoedprocedure voor aanvragen tot 2 werkdagen voor aanvang van de inname
- administratiekost: 95 euro
- kost inname : 0,50 euro/m²/kalenderdag

Indien het openbaar domein dagelijks tussen 18u00 en 7u00 vrijgemaakt wordt, rekenen we 0,30 euro/m²/kalenderdag + administratiekost.
Innames die slechts 1 werkdag in beslag nemen, zijn vrijgesteld van de innamekost. (uitgezonderd spoedprocedure)

Vooraf aan je aanvraag

Houd er rekening mee dat je vaak nog adviezen bij andere besturen moet opvragen vóór je je aanvraag op ons platform kan opstarten! Afhankelijk van je aanvraag moet je bijvoorbeeld advies inwinnen bij de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, de luchthaven van Deurne,… Pas wanneer je een antwoord van deze instanties hebt gekregen, kan je je aanvraag bij ons opstarten. Je voegt dan de adviezen van deze instanties als bijlage bij je aanvraag toe.

Je moet vooraf adviezen vragen:

 • aan De Lijn wanneer er hinder is voor tram of busverkeer. Contacteer hen op het telefoonnummer 03 218 14 11.
 • aan de luchthaven van Deurne wanneer er bouwkranen of andere voorwerpen in de hoogte geplaatst worden. Geef duidelijk aan over hoeveel meter het gaat. Contacteer hen via het emailadres inspection@antwerpairport.aero

Types innames en hun behandeltermijn

Wanneer je deze adviezen ingewonnen hebt en je je aanvraag digitaal bij ons hebt ingediend, hebben wij bijkomend volgende behandelingstermijn nodig:

Innames die geen hinder op de rijweg veroorzaken.
In ons aanvraagformulier kun je kiezen voor verhuizen, levering, container, stelling, kraan of 'andere inname zonder hinder op de rijweg'. In uitzonderlijke gevallen kunnen containers, stellingen of kranen ook hinder op de rijweg veroorzaken. In dat geval kies je voor het type ‘inname met hinder op rijweg’.

Behandeltermijnen

 • 5 werkdagen voor de initiële aanvraag
 • 3 werkdagen voor een verlenging.

Innames die hinder veroorzaken op de rijweg.
Het toevoegen van een signalisatieplan is steeds verplicht. In sommige gevallen moet er een omleiding voorzien worden.

Behandeltermijnen

 • 16 werkdagen voor de initiële aanvraag
 • 5 werkdagen voor een verlenging.

Kostprijs

De prijs die je betaalt, werd door de gemeenteraad vastgelegd in een contantbelasting. Na goedkeuring van het dossier, sturen we een e-mail met een betalingsverzoek. Pas nadat je dit bedrag online betaald hebt, versturen we de toelating. Het is dus belangrijk dat je op tijd ingaat op dit betalingsverzoek. Denk ook goed na over je aanvraag. Als je werken korter duren dan gepland, storten we immers geen geld terug. Je kan je aanvraag wel verlengen, als blijkt dat je werken langer duren dan voorzien. Doe altijd een aanvraag via onze website. Indien je zelf parkeerverbodsborden plaatst, of bijvoorbeeld stoelen plaatst om zonder toelating parkeerplaatsen te reserveren, zullen we de belasting zelf aanrekenen en naar je versturen. In dat geval wordt het bedrag verhoogd met 100%.

Standaardtarief = aanvragen tot 5 werkdagen voor aanvang van de inname
- administratiekost: 45 euro
- kost inname : 0,50 euro/m²/kalenderdag

Spoedprocedure = aanvragen tot 2 werkdagen voor aanvang van de inname
- administratiekost: 95 euro
- kost inname : 0,50 euro/m²/kalenderdag

Indien het openbaar domein dagelijks tussen 18u00 en 7u00 vrijgemaakt wordt, rekenen we 0,30 euro/m²/kalenderdag + administratiekost.
Innames die slechts 1 werkdag in beslag nemen, zijn vrijgesteld van de innamekost. (uitgezonderd spoedprocedure)

Let op: bij een inname op een gewestweg, kan ook de Vlaamse overheid een retributie vragen.

Wat is een signalisatieplan en wanneer moet je het opmaken?

Bij een inname waarbij er hinder is voor voertuigen, fietsers of voetgangers is het in een aantal gevallen noodzakelijk om dit aan te geven door middel van signalisatie. De omgeving van werken moet ook steeds veilig zijn en blijven voor de andere gebruikers van het openbaar domein. Wanneer de weg volledig afgesloten wordt, is het in een aantal gevallen ook nodig om een omleiding te voorzien. Op onze webpagina rond signalisatie leggen we uit in welke gevallen je een signalisatieplan moet opmaken en hoe dat er ongeveer moet uitzien. Denk eraan dat je een signalisatieplan steeds moet bijsluiten bij je aanvraag, anders kunnen wij de minimum behandeltermijn niet altijd garanderen.

Algemene voorwaarden en aandachtspunten

 • Gebruik het omschrijvingsvak en de optie om bijlages toe te voegen maximaal. Omschrijf en documenteer je aanvraag zo volledig en duidelijk mogelijk zodat we je aanvraag vlot kunnen beoordelen.
 • Een afgedrukte toelating moet zich op het terrein bevinden zodat dit op elk verzoek aan de bevoegde overheid getoond kan worden.
 • Een toelating is slechts geldig voor de goedgekeurde periode en kan ingetrokken worden wanneer lokaal bestuur Borsbeek dit noodzakelijk acht, of wanneer de algemene of de specifieke voorwaarden van de toelating niet nageleefd worden.
 • In het geval dat er signalisatie geplaatst moet worden om de werken veilig te kunnen laten verlopen, geldt deze toelating tevens als signalisatievergunning. Het goedgekeurde signalisatieplan maakt in dat geval integraal deel uit van de toelating.
 • De toelating is enkel van toepassing op de aangegeven locatie. Wanneer vastgesteld wordt dat de aangevraagde inname niet overeenstemt met de werkelijke toestand, zal het verschuldigde bedrag voor het innemen van de extra ruimte ambtshalve ingekohierd worden zoals vastgelegd door het contantbelastingsreglement inname openbaar domein.
 • Werken mogen enkel aangevat worden na het bekomen van de toelating. Het werk mag ook pas beginnen wanneer de voorziene signalisatie zoals aangegeven op het signalisatieplan correct is aangebracht.
 • Je treft de nodige schikkingen om de openbare weg gedurende de werken proper te houden.
 • Inrichtingen van openbaar nut moeten steeds vrijgehouden worden (bv. rioolmonden, putten Pidpa, straatputten, elektriciteitskasten, brandmondkasten brandweer, …).
 • Wanneer er straatmeubilair of vlaggenmasten verwijderd moeten worden door medewerkers van de technische dienst van het lokaal bestuur, moet je dat duidelijk vermelden in het beschrijvingsvak. We zullen dit achteraf factureren conform het retributiereglement op werken voor derden.
 • In een aantal gevallen – meestal bij grote hinder - kan het lokaal bestuur de verplichting opleggen om minimum een week op voorhand een bewonersbrief te sturen. In dat geval wordt dit opgenomen in de specifieke voorwaarden van de toelating. Het is verplicht om deze bewonersbrief nadien als bijlage toe te voegen aan het dossier.

Aandachtspunten bij een verbod op stilstaan en parkeren

 • Wanneer er een verbod op stilstaan en parkeren noodzakelijk is in de zone van de inname, moet je dit duidelijk aangeven in het antwoordformulier door 'ja' te antwoorden op de vraag 'Moeten er parkeerplaatsen vrijgehouden worden met een parkeerverbod?'. Geef in de beschrijving ook duidelijk aan waar het parkeerverbod geplaatst moet worden, wanneer de ingetekende zone groter is dan de vrij te houden parkeervakken.
 • De verkeersborden van het type E3 worden uitsluitend geplaatst en opnieuw weggehaald door medewerkers van lokaal bestuur Borsbeek. Het is niet toegelaten om eigen verkeersborden te gebruiken. Na betaling en toelating, worden de verkeersborden twee werkdagen voor het verbod ingaat, geplaatst.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de verkeerstekens van het type E3 tijdens de gehele duur van de toelating op de correcte plaats staan en met de juiste onderborden zijn uitgerust.
 • In het geval dat de verkeerstekens tijdens de duurtijd van het parkeerverbod door derden worden weggehaald of worden beschadigd, moet de aanvrager dit zo snel mogelijk melden aan de behandelaars via het communicatievak op de detailpagina van de aanvraag. Diefstal of beschadiging van de borden moet steeds aangegeven worden bij de lokale politiezone Minos. Je bezorgt een digitale scan van dit proces verbaal per mail aan het lokaal bestuur (grondgebiedzaken@borsbeek.be). Neem in die mail zeker het referentienummer van je aanvraag op.
 • Wanneer je op de vrijgehouden parkeerplaatsen een bouwkraan, hoogtewerker of andere voorwerpen in de hoogte gaat plaatsen, moet je advies vragen aan de luchthaven van Deurne via het emailadres inspection@antwerpairport.aero. Voeg deze toelating toe bij je aanvraag.
 • Wanneer je een container wil plaatsen, kan je er best rekening mee houden dat de vrachtwagen die deze komt leveren ook voldoende ruimte moet hebben om deze container te leveren en terug op te halen. Een afstand van min of meer 30 meter zou hiervoor moeten volstaan.
 • Wanneer je vaststelt dat er voertuigen geparkeerd staan op de ingenomen parkeerplaatsen op het moment dat het verbod geldig is, kan je een beroep doen op de lokale politiezone Minos. Zij komen ter plaatse om dit vast te stellen en zullen de voertuigen laten wegslepen. Je kan hiervoor bellen naar het telefoonnummer 03 321 17 00.

Aandachtspunten bij bijkomende signalisatie

 • De signalisatie die is aangegeven op het signalisatieplan, moet steeds door de aanvrager (of de verantwoordelijke signalisatie) geplaatst worden. Particulieren kunnen dit huren bij gespecialiseerde firma’s.
 • De opstelling van de signalisatie op het openbaar domein moet overeenstemmen met de situatie zoals aangegeven op het goedgekeurde signalisatieplan.
 • De signalisatie mag pas worden opgesteld vanaf de begindatum van deze toelating en moet verwijderd of afgedekt zijn ten laatste op de einddatum van de toelating. Tegenstrijdige (vaste) signalisatie moet in overleg met het lokaal bestuur tijdelijk worden afgedekt. Dit kan ook het plaatsen van bijkomende signalisatie met zich meebrengen. Het afdekken mag de verkeerstekens niet beschadigen. Indien er door het afdekken bevuiling/beschadigingen optreden, dan zal de aannemer zorgen dat de bevuilde/beschadigde verkeerstekens worden hersteld.
 • De signalisatie moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken zuiver in stand gehouden worden zodat ze voor de weggebruikers leesbaar blijven. In het geval van beschadiging van de signalisatie door een ongeval of vandalisme, zal de aannemer de zaak rechtstreeks afhandelen met de verzekering of met de betrokken partij. Het lokaal bestuur zal geen vergoeding uitbetalen in geval van schade, ook niet als de schade door een onbekende werd veroorzaakt.
 • De lokale politie en/of het lokaal bestuur kan te allen tijde het verwijderen van overbodige signalisatie of het plaatsen van bijkomende signalisatie opleggen. De aannemer geeft aan dit verzoek onmiddellijk gevolg.
 • Wanneer de aannemer in gebreke blijft of geen gevolg geeft aan een verzoek om zich in regel te stellen, kan de lokale politie en/of het lokaal bestuur zelf ingrijpen. Dit heeft tot gevolg dat de kosten hieraan verbonden ten laste vallen van de aannemer. De eventuele ingrepen doen geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de aannemer.
 • Batterijen van mobiele verkeerslichten, knipperlichten e.d. moeten regelmatig nagekeken worden op hun goede werking.
 • Zolang de signalisatie aanwezig is, moet de aannemer de nodige schikkingen treffen zodat er steeds een verantwoordelijke bereikbaar is. Deze moet het vastgestelde probleem binnen de kortst mogelijke tijd oplossen. De contactgegevens van opdrachtgever, de verantwoordelijke van de signalisatie en de verantwoordelijke aannemer moeten tijdens het online aanvraagproces via de daartoe bestemde vakken doorgegeven worden.

Aandachtspunten bij een verlenging

Bij een verlenging van een aanvraag waar een parkeerverbod onderdeel van uitmaakt, sta je als aanvrager zelf in voor het aanpassen van de onderborden. Deze worden samen met de toelating voor de verlenging opgestuurd via e-mail. De onderborden moeten voor het einde van de initiële geldigheidsperiode in de plastic mapjes van de parkeerverbodsborden gestoken worden. Pas alle onderborden aan.

Start je aanvraag

Heb je alle info goed doorgenomen en beschik je over de nodige adviezen en toelatingen? Dan kan je je aanvraag starten via het Eaglebe platform