Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Parkeerverbod (Inname openbaar domein door nutsmaatschappijen en overheden)

Je vraagt een signalisatievergunning aan voor het uitvoeren van werken in opdracht van lokaal bestuur Borsbeek, in opdracht van een nutsmaatschappij of AWV. Je bent zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van de signalisatie.

Vooraf aan je aanvraag

Houd er rekening mee dat je vaak al een aantal adviezen in je bezit moet hebben vóór je je aanvraag op ons platform kan opstarten. Afhankelijk van de inhoud van je aanvraag moet je bijvoorbeeld goedkeuring hebben van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, de luchthaven van Deurne,… Pas wanneer je een antwoord van deze instanties hebt gekregen, kan je je aanvraag bij ons opstarten. Je voegt dan de adviezen van deze instanties als bijlage bij je aanvraag toe. Dat kan in de laatste stap van het aanvraagproces. Indien je als aannemer instaat voor het uitvoeren van werken van een nutsmaatschappij, moet je ook het collegebesluit toevoegen waarbij lokaal bestuur Borsbeek aan het nutsbedrijf in kwestie toelating geeft om de desbetreffende werken uit te voeren. Voor werken op de gewestwegen dien je ook advies te vragen bij AWV via impactmanagement@bamnv.be en vergunningen.wegendistrictantwerpen@wegenenverkeer.be.

Er moet vooraf toestemming zijn van:

 • het college van burgemeester en schepenen van lokaal bestuur Borsbeek indien het gaat om kleine nutswerken. Hiervoor kunnen nutsmaatschappijen een jaarvergunning voor het uitvoeren van werken aanvragen via het emailadres grondgebiedzaken@borsbeek.be. Deze verplichting valt onder de verantwoordelijkheid van de nutsmaatschappij
 • De Lijn wanneer er hinder is voor tram of busverkeer. Contacteer hen op het telefoonnummer 03 218 14 11 of via omleidingen.vvrantwerpen@delijn.be
 • de luchthaven van Deurne wanneer er bouwkranen of andere voorwerpen in de hoogte geplaatst worden. Geef duidelijk aan over hoeveel meter het gaat. Contacteer hen via het emailadres inspection@antwerpairport.aero

Onze behandelingstermijn

Wanneer je deze adviezen hebt ingewonnen en je je aanvraag digitaal bij ons hebt ingediend, hebben wij bijkomend volgende behandelingstermijn nodig:

 • 16 werkdagen voor de initiële aanvraag
 • 5 werkdagen voor een verlenging.

Aandachtspunten bij het indienen van je aanvraag

 • Het online aanvraagsysteem houdt rekening met de behandeltermijn en zal de dagen die binnen deze termijn liggen automatisch blokkeren.
 • Wanneer je werken in opdracht van een nutsmaatschappij uitvoert, zullen deze werken al gekend zijn binnen het GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) van de Vlaamse overheid. In dat geval is het de bedoeling dat je je aanvraag voor een signalisatievergunning via het GIPOD-ID koppelt aan die bestaande inname. Het GIPOD-ID kan opgezocht worden via deze kaart of is opvraagbaar bij de nutsmaatschappij.
 • Gebruik het omschrijvingsvak en de optie om bijlages toe te voegen maximaal. Omschrijf en documenteer je aanvraag zo volledig en duidelijk mogelijk zodat we je aanvraag vlot kunnen beoordelen.

Aandachtspunten bij je signalisatievergunning

 • Een afgedrukte toelating moet zich op het terrein bevinden zodat dit op elk verzoek aan de bevoegde overheid getoond kan worden.
 • Een toelating is slechts geldig voor de goedgekeurde periode en kan ingetrokken worden wanneer de lokale politie of het lokaal bestuur dit noodzakelijk acht, of wanneer de algemene of de specifieke voorwaarden van de toelating niet nageleefd worden.
 • Het goedgekeurde signalisatieplan maakt integraal deel uit van de toelating.
 • De toelating is enkel van toepassing op de aangegeven locatie. Wanneer vastgesteld wordt dat de aangevraagde inname niet overeenstemt met de werkelijke toestand, zal het verschuldigde bedrag voor het innemen van de extra ruimte ambtshalve ingekohierd worden zoals vastgelegd door het contantbelastingsreglement tijdelijke ingebruikname openbaar domein.
 • Werken mogen enkel aangevat worden na het bekomen van de toelating. Het werk mag ook pas beginnen wanneer de voorziene signalisatie zoals aangegeven op het signalisatieplan correct is aangebracht.
 • Je treft de nodige schikkingen om de openbare weg gedurende de werken proper te houden.
 • Inrichtingen van openbaar nut moeten steeds vrijgehouden worden (bv. rioolmonden, putten Pidpa, straatputten, elektriciteitskasten, brandmondkasten brandweer, …).
 • In veel gevallen zal het lokaal bestuur de verplichting opleggen om minimum een week op voorhand een bewonersbrief te sturen. In dat geval wordt dit opgenomen in de specifieke voorwaarden van de toelating. Het is verplicht om deze bewonersbrief als bijlage toe te voegen aan het dossier.

Aandachtspunten bij een verbod op stilstaan en parkeren

 • Nutsmaatschappijen en overheden plaatsen hun parkeerverbod zelf. Het parkeerverbod moet minstens 1 werkdag op voorhand geplaatst worden en dit voor 12:00 uur. De nummerplaten van de wagens die geparkeerd zijn op het moment van plaatsing moeten doorgegeven aan het lokaal bestuur. Je vult daarvoor deze lijst van geparkeerde wagens in en voegt deze als bijlage toe aan een mailtje naar grondgebiedzaken@borsbeek.be. Vergeet het referentienummer van je aanvraag niet te vermelden. Zonder de ingevulde lijst kan de politie niet optreden indien er toch voertuigen geparkeerd staan. Het is dus essentieel dat er altijd een lijst wordt geüpload - ook wanneer er geen voertuigen staan. Indien er geen auto’s stonden, schrijf je ‘nihil’ in de eerste rij van de lijst.
 • Het is niet toegelaten om het parkeerverbod kunstmatig te vergroten door de verkeersborden te verplaatsen. De toelating is enkel geldig voor de beschreven locatie.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de signalisatie tijdens de gehele duur van de toelating op de correcte plaats staat en met de juiste onderborden is uitgerust.
 • Wanneer je vaststelt dat er voertuigen geparkeerd staan op de ingenomen parkeerplaatsen op het moment dat het verbod geldig is, kan je een beroep doen op de lokale politiezone Minos. Zij komen ter plaatse om dit vast te stellen en zullen de voertuigen laten wegslepen. Je kan hiervoor bellen naar het telefoonnummer 03 321 17 00.

Aandachtspunten bij bijkomende signalisatie

 • De signalisatievergunning tot het plaatsen van wegsignalisatie op de openbare weg wordt enkel verleend onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager en/of de uitvoerder van de werken conform:
  • het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, inzonderheid artikel 8;
  • het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzonderheid artikel 60.2 en 78.1.1;
  • het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzonder plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens;
  • het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg;
  • het standaardbestek 250 voor wegenbouw, hoofdstuk X;
  • de algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie;
  • het goedgekeurde signalisatieplan.
  • De signalisatie die is aangegeven op het signalisatieplan, moet steeds door de aanvrager (of de verantwoordelijke signalisatie) geplaatst worden. De opstelling van de signalisatie op het openbaar domein moet overeenstemmen met de situatie zoals aangegeven op het goedgekeurde signalisatieplan.
 • De signalisatie mag pas worden opgesteld vanaf de begindatum van deze toelating en moet verwijderd of afgedekt zijn ten laatste op de einddatum van de toelating. Tegenstrijdige (vaste) signalisatie moet in overleg met het lokaal bestuur tijdelijk worden afgedekt. Dit kan ook het plaatsen van bijkomende signalisatie met zich meebrengen. Het afdekken mag de verkeerstekens niet beschadigen. Indien er door het afdekken bevuiling/beschadigingen optreden, dan zal de aannemer zorgen dat de bevuilde/beschadigde verkeerstekens worden hersteld.
 • De signalisatie moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken zuiver in stand gehouden worden zodat ze voor de weggebruikers leesbaar blijven. In het geval van beschadiging van de signalisatie door een ongeval of vandalisme, zal de aannemer de zaak rechtstreeks afhandelen met de verzekering of met de betrokken partij. Het lokaal bestuur zal geen vergoeding uitbetalen in geval van schade, ook niet als de schade door een onbekende werd veroorzaakt.
 • De lokale politie en/of het lokaal bestuur kan te allen tijde het verwijderen van overbodige signalisatie of het plaatsen van bijkomende signalisatie opleggen. De aannemer geeft aan dit verzoek onmiddellijk gevolg.
 • Wanneer de aannemer in gebreke blijft of geen gevolg geeft aan een verzoek om zich in regel te stellen, kan de lokale politie en/of het lokaal bestuur zelf ingrijpen. Dit heeft tot gevolg dat de kosten hieraan verbonden ten laste vallen van de aannemer. De eventuele ingrepen doen geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de aannemer.
 • Batterijen van mobiele verkeerslichten, knipperlichten e.d. moeten regelmatig nagekeken worden op hun goede werking.
 • Zolang de signalisatie aanwezig is, moet de aannemer de nodige schikkingen treffen zodat er steeds een verantwoordelijke bereikbaar is. Deze moet het vastgestelde probleem binnen de kortst mogelijke tijd oplossen. De contactgegevens van opdrachtgever, de verantwoordelijke van de signalisatie en de verantwoordelijke aannemer moeten tijdens het online aanvraagproces via de daartoe bestemde vakken doorgegeven worden.

Start je aanvraag

Heb je alle info goed doorgenomen en beschik je over de nodige adviezen en toelatingen? Dan kan je je aanvraag starten via het Eaglebe platform