Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

RUP Kernversterking

RUP Kernversterking

Meer info

De gemeente Borsbeek zet in op een betere kwaliteit van de woonomgeving met een herkenbare publieke ruimte. We willen naar de toekomst toe helderheid scheppen over de mogelijkheden en locaties van projecten.

Daarnaast moeten nieuwe ontwikkelingen een duidelijke meerwaarde bieden, zodat ze aansluiting vinden bij het straatbeeld en passen binnen een structuur van leefbare straten, groengebieden en pleintjes.

Om dit te realiseren maken we momenteel een ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP kernversterking' op. De contour wordt begrensd door de volgende straten: Frans Beirenslaan, Herentalsebaan, Schanslaan, Lucien Hendrickxlei, Jozef Reusenslei.

Informatie en documentatie 

Toelichting filmpje

RUP 'kernversterking' - STARTNOTA
RUP 'kernversterking' - PROCESNOTA

Panelen ter inzage aan het gemeentehuis.
Presentatie RUP 'kernversterking'

Berichtgeving:

Openbare onderzoeken en bekendmakingen
Vragen of opmerkingen over de startnota kernversterking
Berichtgeving RUP kernversterking

Faq

De publieke raadpleging over de startnota werd afgerond op maandag 14 december 2020. Naast een reeks waardevolle opmerkingen en suggesties voor het ontweRUP waarmee het bestuur en de ontwerper aan de slag gaan, ontvingen we schriftelijk ook één informatieve vraag.

Vraag: Klopt het dat het perceel met kadastraal nummer A25/2P in de Georges De Grooflei, integraal buiten de contouren van de strategische transformatiesite zal vallen, en dus buiten de zone waar een (zachte) verbinding en of een bestemmingswijziging wordt gepland?

Antwoord: Het schema op blz. 48 van de startnota, waarnaar verwezen wordt bij deze vraag, is slechts een voorlopige en deels nog onnauwkeurige weergave van een aantal principes en mogelijke afbakeningen die we in dit RUP willen vastleggen. Zeker de concrete grenzen van de strategische transformatiesites en de zones voor kleinschalige woonbebouwing dan wel voor meergezinswoningen zullen nog verder worden onderzocht en verfijnd. Op dit moment kunnen er dus nog geen conclusies worden getrokken uit deze kaart als het gaat om specifieke percelen en grenzen van zones. Wel is het duidelijk dat we de reële ambitie hebben om een publieke verbinding voor zacht verkeer te realiseren tussen de Georges De Grooflei en het achterliggende Gemeentepark, en die ook zo in het RUP op te nemen. Het perceel waarvan sprake in de vraag is weldegelijk een van de mogelijkheden om deze verbinding te realiseren, maar dit zal in de volgende fase van het RUP verder worden onderzocht, in overleg met de betrokken eigenaars.