Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Meer info

Tegemoetkomingen en premies: (ver)bouwen

Om recht te hebben op een premie of lening moeten je meestal aan enkele voorwaarden voldoen. Die voorwaarden hebben te maken met het belastbaar inkomen, kadastraal inkomen, het gebruik van de woning, de aard van de werken … . Aan elke premie zijn andere voorwaarden verbonden. Ook de hoogte van het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van een aantal factoren.

Zo is er bijvoorbeeld een belangrijk onderscheid tussen premies die beschikbaar zijn voor bestaande woningen (renovatie) en premies voor nieuwbouwwoningen. Voorwaarden rond de toekenning en de aanvraag zijn ook afhankelijk van de persoon van de aanvrager: eigenaar, eigenaar/bewoner, eigenaar/verhuurder, huurder, beschermde afnemer, school, vereniging, instelling … .

Hieronder vind je de voornaamste premies en tegemoetkomingen in verband met (ver)bouwen terug. Neem zeker een kijkje op de website van de desbetreffende overheid/organisatie om alle voorwaarden na te gaan.

Premiezoeker

Rechtenverkenner

Federale en Vlaamse premies:

Premies uitgekeerd door netbeheerder Fluvius

Premies voor beschermde afnemers

Premiezoeker: Op welke premie heb ik recht?

www.premiezoeker.be
Deze website wil je informeren over de premies en steunmaatregelen waarop je aanspraak kan maken bij het kopen, (ver)huren of (ver)bouwen van een woning.

De premiezoeker bundelt een zeer brede waaier aan premies en beschikbare belastingvoordelen.
Van de bekende premies voor energiebesparende maatregelen over renovatiepremies en premies voor de aanpassing van een woning aan oudere bewoners tot premies voor de aanleg van een groendak enz.

Via deze website kan je lijsten van beschikbare premies aan jezelf laten mailen zodat je rustig de voorwaarden kan nalezen, het aanvraagformulier kan invullen of je aannemer kan laten weten welke attesten hij je moet bezorgen.

De premiezoeker kan bovendien op basis van een beperkt aantal gegevens zelf nagaan welke premies relevant zijn voor jou.

Voor veel premies is het nu ook mogelijk om onmiddellijk een aanvraag in te dienen. Het vergt slechts 3 eenvoudige stappen om een premie aan te vragen. Tijdens de 1ste stap gaat de premiezoeker na welke premies er voorhanden zijn in je gemeente. In stap 2 wordt dan nagegaan op welke van deze premies jij aanspraak kan maken, waarna in stap 3 de eigenlijke aanvraag van de premie gebeurt.

Rechtenverkenner: Nagaan van je sociale rechten

www.rechtenverkenner.be

De rechtenverkenner geeft een online overzicht van je sociale rechten:

 • Premies en andere voordelen op het vlak van onder meer wonen, welzijn, energie ...
 • Voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden ...
 • Door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid.

Federale en Vlaamse premies

Bepaalde uitgaven voor je woning geven recht op een tegemoetkoming. Om van deze vermindering te kunnen genieten, moeten de werken voldoen aan bepaalde criteria en uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer.

Mijn VerbouwPremie

Mijn VerbouwPremie vervangt vanaf 1 oktober 2022 de meeste renovatiepremies van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius. Hierdoor ontstaat er één online loket voor de aanvraag van premies van de Vlaamse Overheid voor renovatie en energiebesparende investering.

Je kan facturen inbrengen met een factuurdatum tot 2 jaar terug.

Opgelet: door de samenvoeging kan je tijdelijk tussen 1 juli 2022 en 30 september 2022 geen premies aanvragen. Voor aanvragen tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2022 kan je facturen inbrengen met een factuurdatum tot 2 jaar en 3 maanden. Dit om tegemoet te komen aan het feit dat premies aanvragen tijdens de zomer van 2022 een hele periode niet mogelijk is.

Wie maakt aanspraak op een premie?

Je kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen via het online loket voor de woning of het appartement dat je op de aanvraagdatum zelf als hoofdverblijfplaats bewoont en waarvan je eigenaar bent.

Het gebouw waarvoor je de aanvraag doet, moet minstens 15 jaar oud zijn op het moment dat je de permieaanvraag indient. Voor premies van zonneboilers, warmtepomp en warmtepompboiler dient de omgevingsvergunning meer dan 5 jaar geleden te zijn verleend en moet het gebouw voldoen aan de EPB-voorwaarden.

Hoeveel bedraagt uw premiebedrag?

Voor het bepalen van het bedrag waarop je recht hebt, wordt er gekeken naar jouw gezinsinkomen (volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet op het moment van de premieaanvraag) en gezinssamenstelling.

Er wordt gewerkt met 3 inkomenscategorieën. Afhankelijk tot welke inkomstencategorie je behoort, heb je recht op een bepaalde premie en een bepaald bedrag.

De inkomensgrenzen worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de meest recente cijfers neem je best een kijkje op de site van mijn VerbouwPremie.

Als je de woning of het appartement verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, kom je steeds in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, ongeacht jouw inkomen.

Voor welke werken worden premies uitgereikt?

De premies zijn onderverdeelt in 9 categorieën waarvoor je een premie kunt aanvragen:

 • Dak: isolatie en renovatie
 • Buitenmuur: isolatie en renovatie
 • Vloer: isolatie en renovatie
 • Ramen en deuren: glas en buitenschrijnwerk
 • Binnenrenovatie: binnenmuur, plafond en trap
 • Elektriciteit en sanitair
 • Hernieuwbare energieproductie: warmtepomp
 • Hernieuwbare energieproductie: warmteboiler
 • Hernieuwbare energieproductie: zonneboiler

Vraagt je een premie aan voor een welbepaalde categorie? Dan kan je de volgende 5 jaar geen nieuwe premie aanvragen voor dezelfde categorie van werken. Bij de categorie hernieuwbare energieproductie is dat 10 jaar.  

Hoe mijn VerbouwPremie aanvragen?

Vraag Mijn VerbouwPremie aan via mijnverbouwpremie.be. Dat doet je als alle werken in een bepaalde categorie zijn uitgevoerd en gefactureerd. Je kan immers maar éénmaal om de vijf jaar voor dezelfde categorie een premie aanvragen. Je kan wel in één keer meerdere categorieën tegelijk aanvragen.

Voor je begint verzamel je alle facturen, attesten van de aannemer, foto’s als die nodig zijn en eventueel andere documenten. Je hebt ook jouw EAN-code nodig. Die vind je terug op je energiefactuur. Je kan de stand van zaken van de goedkeuring en de uitbetaling van je premieaanvraag opvolgen via het online loket van Mijn VerbouwPremie. Belangrijk: bewaar alle documenten tot 2 jaar na je premieaanvraag.

Mijn VerbouwLening

Vanaf 1 september 2022 kan je via de Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro lenen om renovaties te financieren die zowel focussen op het verbeteren van de woningkwaliteit als het verbeteren van de energieprestatie van je woning.

De lening kan zowel worden aangevraagd door eigenaar-bewoners als eigenaar-verhuurders en verenigingen van mede-eigenaars. Wie reeds een renteloos renovatiekrediet of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.

Je kan lenen voor een divers aantal renovaties: dak, buitenmuren, buitenschrijnwerk, binnenrenovaties, sanitair, elektriciteit, zonneboilers etc.

Het te ontlenen bedrag bedraagt minimaal 1250 euro en maximaal 60.000 euro met een maximale afbetalingstermijn van 25 jaar.

De rentevoet die wordt aangerekend voor Mijn VerbouwLening wordt 1 keer per jaar aangepast en is gekoppeld aan de wettelijke rentevoet (die bepaald wordt door de federale overheid). Deze rentevoet is op korte termijn heel fel gestegen. De wettelijke rentevoet bedraagt momenteel 5,25%. Voor Mijn VerbouwLening wordt hiervoor, zoals wettelijk bepaald werd, een korting van 3% op toegekend. Hierdoor zal de rentevoet voor Mijn VerbouwLening voortaan 2,25% bedragen.

Je kan de Mijn VerbouwLening aanvragen via het EnergieK Loket dat maandelijks op afspraak plaatsvindt in jouw gemeente.

Voor meer detailleerde informatie kan je alles nog eens nalezen op de website van de Vlaamse Overheid.

BTW-vermindering van 6% bij renovatiewerken

Als je renovatie- en/of herstellingswerken aan je woning (ouder dan 10 jaar) laat uitvoeren, kan dat tegen 6% btw in plaats van 21%.  Deze fiscale voordelige maatregel geldt voor renovatie-en herstellingswerken van een privéwoning en niet na afbraak en wederopbouw van een woning. Hier bestaat sinds 2019 onder bepaalde voorwaarden de sloop-en herbouwpremie van de Vlaamse overheid voor.

Meer informatie over het vermindert Btw-tarief van 6% en de sloop-en herbouwpremie vind je hier.

Tussenkomst stookoliefonds

De VZW Sociaal Verwarmingsfonds komt voor een deel tussen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden.
Voor meer informatie kan je terecht bij je OCMW op de volgende website www.verwarmingsfonds.be.

Premies volgens energieprestatiepeil (E-peil)

Het energieprestatiepeil (E-peil) is een maat voor het energieverbruik van je woning en de vaste installaties ervan. Het E-peil van je nieuwbouwwoning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat, dat sinds 1 januari 2006 verplicht is.

Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger je woning. Wettelijk mag een nieuw te bouwen woning vanaf 2020 de E-peil 35 niet overschrijden. Vanaf 2021 bedraagt het maximaal E-peil voor een woongelegenheid 30.

Op basis van het behaalde E-peil, kan je in aanmerking komen voor bepaalde premies of verminderingen. Neem voor meer info zeker een kijkje op de site van de Vlaamse Overheid.

De Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

Als je je woning wil aanpassen aan de fysieke gesteldheid van een inwonend bejaard gezinslid (65+) kan je in aanmerking komen voor de Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen.

Meer informatie omtrent de voorwaarden en de aanvraag vind je terug op volgende link . 

De aanvraagformulieren dienen verstuurd te worden naar:

Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen

email: wonen.antwerpen@vlaanderen.be

Verminderde onroerende voorheffing en vermindering onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen

In bepaalde gevallen kan je een vermindering van de onroerende voorheffing genieten.

Lees hier meer over de verminderde onroerende voorheffing.
Lees hier meer over de verminderde onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen.
Lees hier meer over de verminderde onroerende voorheffing voor personen met een handicap ook al ben je huurder en geen eigenaar van de woning
Lees hier meer over de verminderde voorheffing als je eigenaar of huurder van een woning bent met 2 of meer kinderen die op 1 januari van het betrokken jaar gedomicilieerd zijn op dat adres en kinderbijslaggerechtigd zijn

Premies uitgekeerd door de netbeheerder Fluvius

Vanaf 1 oktober 2022 dient je niet langer een premie apart aan te vragen bij Fluvius en bij de Vlaamse Overheid. Vanaf dan kan je gebruik maken van het online aanvraagloket Mijn VerbouwPremie. Sommige premies zijn nog steeds aan te vragen bij Fluvius zoals bijvoorbeeld de premie voor zonnepanelen. Neem een kijkje op de website van Fluvius om na te gaan welke premies nog aan te vragen zijn via Fluvius. (https://www.fluvius.be/nl/thema/premies)

Premies voor beschermde afnemers

Opgelet, alle premies en maxima liggen 20% hoger voor beschermde afnemers. Nagaan of je een beschermde afnemer bent kan via volgende link . 

De kortingbon voor beschermde afnemers bij aankoop van een energiezuinige koelkast of wasmachine blijft bestaan. Je moet de kortingsbon aanvragen vóór de aankoop van het toestel. De bon is op naam, strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Je kunt slechts 1 kortingsbon per aangekocht toestel gebruiken. De kortingsbon kan wel worden gecombineerd met ecocheques, als de handelaar de kortingsbonnen én ecocheques aanvaardt. Er worden maximaal 2 kortingsbonnen per jaar toegekend per gezin op hetzelfde adres.

De kortingsbon geldt enkel voor de aankoop van een: 1) nieuwe wasmachine met het label A, A+, A++ of A +++ 2) nieuwe koelkast (met of zonder vriesvak) met het label A+, A++ of A+++. De kortingsbon geldt niet voor diepvriezers, droogkasten of andere elektrische toestellen.

De kortingsbon is geldig tot het einde van het jaar van de aanvraag. Een kortingsbon die je in 2019 aanvroeg, was dus geldig tot eind 2019. Een kortingsbon die je in 2020 aanvraagt, is geldig tot en met 31 december 2020 enz.