Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Klacht huurder omtrent woonkwaliteit huurwoning

Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting. Toch kan het gebeuren dat woningen gebreken vertoont waardoor de woning niet voldoet aan de Vlaamse Codex Wonen.

Huur je een woning met gebreken en weet je niet goed wat je nu best kan doen? Volgend stappenplan kan je hierbij helpen:

1. Lijst voor jezelf de gebreken in de woning op. Ga na wie verantwoordelijk is voor de herstellingen: jij, als huurder, of de verhuurder. Maak hiervoor gebruik van de brochure 'Ziezo!' van de provincie Antwerpen of neem contact op met de huurdersbond Antwerpen voor hulp. Via de dienst huisvesting kan je een gratis doorverwijzing krijgen naar de huurdersbond Antwerpen.

Huurdersbond Antwerpen, Langstraat 102, 2140 Borgerhout

tel. 03 272 27 42

antwerpen.huurdersbond@gmail.com

2. Indien bepaalde gebreken voor de verhuurder zijn, verwittig de verhuurder met een aangetekend schrijven waarin je hem verzoekt de nodige werken uit te voeren. Ook hiervoor kan je hulp vragen aan de huurdersbond.

3. Onderneemt de verhuurder geen actie nadat je de gebreken schriftelijk hebt gemeld? Vraag dan een woningonderzoek aan bij de dienst huisvesting door middel van het e-loket. Dit is de start voor de procedure ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring van de woning.

Woningen die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen, vastgelegd in de Vlaamse Wooncode, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard.

Zo moet elke woning beschikken over:

  • voldoende en veilige verwarmingsmogelijkheden
  • voldoende verlichting en verluchting
  • veilige elektriciteits-en stookolie- of gasinstallaties
  • elementaire sanitaire voorzieningen
  • rookmelders

Bovendien moet de woning brandveilig, stabiel en toegankelijk zijn. De aanvraag voor de woningcontrole wordt ingediend via het e-loketformulier  van de gemeente.

Wanneer een aanvraag voor een woningcontrole wordt ingediend, gaat een intergemeentelijke onderzoeker aan de hand van het technisch verslag na of de woning gebreken vertoont en dus al dan niet ongeschikt en onbewoonbaar is. De gebreken worden ondergebracht in 3 categorieën op het technische verslag:

  • gebreken categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken
  • gebreken categorie 2: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning,
  • gebreken categorie 3: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.

Een woning met maximum 6 gebreken in categorie 1 wordt conform verklaard. Vanaf dat een woning 7 gebreken heeft in categorie 1 wordt de woning ongeschikt geacht. Vanaf één gebrek in categorie 2, is de woning ongeschikt. Een gebrek in categorie 3 leidt tot een onbewoonbaarheid van de woning. Dit betekent dus dat één zwaar gebrek voldoende kan zijn om een woning ongeschikt te verklaren. Een woning is onbewoonbaar als ze een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico inhoudt.

De intergemeentelijke onderzoeker zal altijd trachten te onderhandelen met de eigenaar om de problemen op zo een kort mogelijke termijn opgelost te krijgen. Indien dit niet lukt wordt Wonen Vlaanderen ingeschakeld.

De provinciale afdeling van Wonen Vlaanderen zal een tweede maal een onderzoek uitvoeren in de woning en brengt vervolgens advies uit aan de burgemeester. De burgemeester neemt de eindbeslissing om de woning al dan niet ongeschikt en onbewoonbaar te verklaren na de hoorzitting van de betrokken partijen (verhuurders en bewoners).

Indien de woning ongeschikt- en onbewoonbaar is verklaard, kan ze worden opgenomen in het gemeentelijk register van leegstaande woningen en gebouwen. Indien de verhuurder niet binnen het jaar de opgesomde gebreken in orde brengt, kan het betalen van een heffing worden gevraagd. De opname van de woning in de inventaris betekent ook dat het recht van voorkoop en sociaal beheersrecht kan worden uitgeoefend zodat slechte woningen op de markt kunnen worden gerecupereerd. Het verhuren van een ongeschikte of onbewoonbare woning door de eigenaar kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Een woning kan ook rechtstreeks door de burgemeester onbewoonbaar worden verklaard op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet bij ernstige risico's en in het algemeen belang van de burgers.