Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Fietsstraat August Van Putlei

Stand van zaken 

Op 20 december besliste de gemeenteraad om de proefopstelling te behouden als definitieve aanpassing. De Posthoevestraat zal dus enkelrichting blijven en de verkeersfilter (knip) in de August Van Putlei blijft behouden op de huidige locatie, ter hoogte van het De Villegasplein. Het besluit hierover kan je hier vinden.

Om problemen met draaiende voertuigen zoveel mogelijk te vermijden, zal de signalisatie worden geoptimaliseerd.

Inrichting Fietsstraat

Eind januari 2021 werd de August Van Putlei ingericht als fietsstraat, zoals reeds in 2019 beslist door de gemeenteraad. Deze beslissing is definitief. Daarbij werd een verkeersfilter geplaatst op de August Van Putlei en werd de Posthoevestraat beperkt eenrichtingsverkeer. Dit was een proefopstelling en deze werd gedurende 2021 geëvalueerd. Eind november 2021 werden de resultaten van die evaluatie voorgesteld op een online infoavond. De powerpoint van deze avond kan u hier vinden.

De August Van Putlei is een belangrijke fietsas in de buurt. Ze vormt de verbinding tussen de fietspaden op de Eksterlaar en de fietstunnel onder de Frans Beirenslaan naar het centrum van Borsbeek en wordt ook door scholieren veel gebruikt.

Ideeënbus

Zowel tijdens de testperiode als nadien kan u uw ervaringen met ons delen. Aan de verkeersfilter vindt u een ideeënbus waarin u opmerkingen en ideeën kan deponeren. Dit mogen opmerkingen zijn over de verkeersfilter en de fietsstraat, maar ook ideeën over de verdere inrichting van de straat.

Wat willen we bereiken?

De fietsverbinding versterken

De August Van Putlei is een belangrijke fietsas in de buurt. Ze vormt de verbinding tussen de fietspaden op de Eksterlaar en de fietstunnel onder de Frans Beirenslaan naar het centrum van Borsbeek en wordt ook door scholieren veel gebruikt. Dit kan je ook duidelijk zien als je de tellingen van de Telramen bekijkt.

Het was echter geen veilige fietsverbinding, door het grote aantal auto’s en de vaak te hoge snelheid. Daarom besliste het Borsbeeks bestuur in 2019 dat de August Van Putlei een fietsstraat zou worden.

Sluipverkeer weren

Er rijden dan wel veel fietsers, er reden echter ook veel auto’s, meer dan wat voor een fietsstraat aanvaardbaar is. In een fietsstraat hoort het autoverkeer ondergeschikt te zijn aan het fietsverkeer. Een fietsstraat waar het niet veilig fietsen is, gaat immers zijn doel voorbij. Uit een mobiliteitsstudie in 2018 bleek dat een groot deel van het verkeer in Borsbeek West doorgaand verkeer is en dus niet thuishoort in een woonwijk. Om de fietsstraat op een veilige manier in te richten is het noodzakelijk om het doorgaand verkeer te weren. Dit kunnen we doen door de sluiproute minder aantrekkelijk te maken voor auto’s.

Snelheid doen dalen

Borsbeek West is reeds geruime tijd een zone 30. In de praktijk wordt dit echter onvoldoende nageleefd, mede door het brede wegprofiel in sommige straten. Snelheden hoger dan 30 km/u zorgen dat gemengd verkeer, waarbij fietsers en auto’s de rijbaan delen, niet op een veilige manier kan gebeuren. Om een zone 30 te doen werken, ook wanneer er geen flitscamera’s staan, moet je de straten anders gaan inrichten.

Leefbaarheid verhogen

De problemen van sluipverkeer en overdreven snelheid zijn niet enkel een probleem voor de fietsers die hier op hun school- of werkroute passeren, maar natuurlijk even goed voor de bewoners. Waar minder en rustiger verkeer is, komt ruimte vrij om anders in te richten. Zo hopen we van de August Van Putlei een gezellige woonstraat te maken, een groene straat grenzend aan het park.

Hoe pakten we dit aan?

Klik hier voor een plan waarop alle ingrepen staan aangeduid.

De August Van Putlei is over de hele lengte een fietsstraat

Motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen, wat zorgt voor een vertraging van het verkeer en een verhoging van de veiligheid. De fietsstraat wordt aangeduid met de nodige verkeersborden en met rode lijnen, rode vlakken op de kruispunten en symbolen op het wegdek. De fietsstraat krijgt bovendien voorrang op de zijstraten om het fietscomfort verder te verhogen.

Versmalling aansluiting Eksterlaar

Met een versmalling accentueren we het begin van de fietsstraat en creëren we een beetje extra parkeerruimte. Het kruispunt met de Eksterlaar wordt bovendien in de fietsstraat opgenomen, waardoor deze beweging voorrang krijgt op wie van de Eksterlaar komt. In 2022 wordt dit kruispunt heraangelegd door Stad Antwerpen en wordt zo de aansluiting op de fietspaden van Eksterlaar geoptimaliseerd.

We plaatsten een verkeersfilter op de August Van Putlei

Een verkeersfilter filtert het verkeer: de fietsers kunnen er gewoon doorheen, maar auto’s niet. Alle huizen blijven bereikbaar, soms via een kleine omweg, en je krijgt er een autoluwe straat voor terug. Omdat dit een ingrijpende maatregel is, voerden we deze eerst als testopstelling uit. Pas na een evaluatieperiode werd deze opstelling definitief. Deze verkeersfilter bestaat uit bloembakken en een verkeerspaal die de vuilniswagen nog toelaat erdoor te rijden.

De Posthoevestraat werd eenrichting

Om sluipverkeer verder terug te dringen en de veiligheid aan de Posthoevestraat in de fietsstraat te verbeteren, werd in de Posthoevestraat eenrichtingsverkeer ingevoerd met verplichte rijrichting in de richting van de Grensstraat.

Monitoring met Telramen

In september 2020 deden we een oproep om je kandidaat te stellen voor het plaatsen van een Telraam aan de binnenkant van je raam. Dit is een kleine computer die het verkeer telt en bovendien een algemeen beeld geeft van de snelheden. De tellingen gebeuren multimodaal, dit betekent dat een onderscheid gemaakt wordt tussen voetgangers, fietsen, auto’s en grote voertuigen.

Samen met de Telramen die reeds in de Wenigerstraat, de Mortselsesteenweg en de Manebruggestraat hingen geven deze 7 Telramen een vrij compleet beeld van de verkeersstromen rond de August Van Putlei. Ze laten ons zo toe om verschuivingen in die verkeersstromen op te volgen.

Voor meer informatie kan u terecht bij de dienst omgeving via omgeving@borsbeek.be of op 03 320 94 00. 

Hier vind je alvast de meest gestelde vragen en hun antwoorden.