Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Mobiliteitsplan Borsbeek

mobiliteit

Ons plan – voluit voor veiligheid en leefbaarheid

Op de gemeenteraad van 27 november 2023 werd het lokaal mobiliteitsplan voor de gemeente Borsbeek goedgekeurd. Dit is een visiedocument dat voor minstens de komende 10 jaar de richting vastlegt die we uit willen met onze mobiliteit. Vele inwoners gingen met ons op wandel, hielpen ons vooruit aan de tekentafel of telden het verkeer. Met dit plan kiest Borsbeek volop voor meer verkeersveiligheid, leefbaarheid in de kernen en duurzame mobiliteit. Met de mobiliteitskamers bakenen we gebieden af waar we voorrang willen geven aan stappers en trappers en een aangename omgeving voor de bewoners. Doorgaand gemotoriseerd verkeer zien we hier liever niet, bewoners kunnen wel vlot hun woning bereiken.

Onder andere een uitbreiding van de zone 30 en van de schoolstraat aan de Klinker, een ambitieus plan voor het kruispunt aan de Mask’ara en nieuwe fietsstraten staan op de planning. Waar mogelijk combineren we mobiliteitsingrepen met een groene inrichting om zo ook verder werk te maken van onze klimaatdoelstellingen.

Het volledige plan kan je hier terugvinden.

De regie van dit hele proces was in handen van SUUNTA, het studiebureau dat het mobiliteitsplan heeft opgemaakt. Zij werkten samen met Mobiel21 voor het participatieluik en met Telraam, die verkeerstellingen via burgerwetenschap mogelijk maken.

Telraam

Via een oproep in het gemeenteblad zochten we vrijwilligers die aan hun raam een Telraam wilden bevestigen, een klein toestel dat het verkeer telt en daarbij onderscheid maakt tussen voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar verkeer. In juni 2021 werden in heel Borsbeek Telramen opgehangen om een beeld te krijgen van het verkeer in de straten. Op telraam.net kan je inzoomen op Borsbeek en zelf op de ingekleurde straatdelen klikken om de tellingen te bekijken. Als je tellingen over een langere periode vergelijkt, moet je wel rekening houden met het feit dat een Telraam met een gewone camera werkt en dus enkel kan tellen wanneer het licht is. In de zomer liggen de dagtotalen dus automatisch een pak hoger dan in de winter.

De verschillende fasen

Een mobiliteitsplan wordt opgemaakt in verschillende fasen:

In de oriëntatiefase werd de bestaande toestand in kaart gebracht, bekeken we welke uitdagingen er zijn en hoe we hierop kunnen inspelen. Hiervoor werd een gedetailleerde beschrijving van Borsbeek opgemaakt, in al zijn facetten. De keuzes die mensen maken op het vlak van mobiliteit zijn namelijk niet alleen een gevolg van infrastructuur, maar ook van socio-economische en demografische factoren, van de nabijheid (of net niet) van allerlei voorzieningen zoals winkels, scholen en werkgelegenheid. Naast de visies van het lokaal bestuur en de experten, werden ook de burgers bevraagd via een online enquête en een participatie-avond in de polyvalente zaal in Fort III. Ook de resultaten van de telraamtellingen gaven ons belangrijke informatie over de uitdagingen binnen Borsbeek op vlak van mobiliteit. Aan de hand van al deze info konden we vervolgens doelstellingen formuleren:

  • Realiseren modal shift (meer voetgangers, meer fiets, meer OV), bewustere verplaatsingskeuzes
  • Toegankelijkheid bushaltes realiseren
  • 85% conforme fietsinfrastructuur van het fietsnetwerk
  • Vision zero voor verkeersveiligheid
  • Verkeersleefbaarheid verhogen

In de synthesefase worden de verschillende mogelijke toekomstscenario’s voor de mobiliteit in Borsbeek bekeken. Dit omvat een trendscenario, dat een referentiesituatie beschrijft waarbij we verder werken met het huidige mobiliteitsplan en het actuele beleid voor de komende 10 jaar. Daarnaast worden ook 2 nieuwe duurzame scenario’s geformuleerd met als doel de geformuleerde doelstellingen uit de oriëntatiefase te behalen binnen 10 jaar. Deze fase wordt afgesloten met de keuze voor 1 van de voorgestelde scenario’s. Deze beslissing wordt eind november 2022 genomen.

Een belangrijk instrument in de duurzame scenario’s is de definitie van mobiliteitskamers of leefkamers. Dit zijn gebieden waar verblijven en verplaatsingen op maat van het verblijven (te voet, met de fiets) primeert. Voetgangers en fietsers zijn de prioritaire verplaatsingswijzen. De verkeersstructuur binnen een kamer moet onafhankelijk te gebruiken zijn voor 8-88-jarigen. Standaard bedraagt het snelheidsregime in een kamer dan ook 30km/u. Borsbeek streeft naar 70% fiets- en voetgangersverplaatsingen binnen een kamer. Doorgaande gemotoriseerde verplaatsingen worden door maatregelen in de kamer ontraden (zachte of harde maatregelen). Als er geen andere mogelijkheden zijn worden snelheid en inrichting zo afgestemd dat de doorgaande weg in de kamer een veilige weg op maat van de kamer wordt.

In de laatste fase, de beleidsplanfase, werd het voorkeurscenario uit de synthesefase uitgewerkt tot een beleidsplan met een actieplan.

Meer info?

Voor meer informatie contacteer de dienst mobiliteit via mobiliteit@borsbeek.be.