Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Praktisch

Mondiale Raad

Burgerzaken

de Robianostraat 64
2150 Borsbeek

tel. 03 320 94 00
fax 03 320 94 11
burgerzaken@borsbeek.be

Openingstijden

Maandag 8.45 - 12 uur 17.30 - 20 uur
Dinsdag 8.45 - 12 uur  
Woensdag 8.45 - 12 uur 13.30 - 16 uur
Donderdag 8.45 - 12 uur  
Vrijdag 8.45 - 12 uur  

Wij werken op afspraak!

Levenseinde (Laatste wilsbeschikking; Euthanasie; Negatieve wilsverklaring, Orgaandonatie; Testament; Lichaam schenken aan de wetenschap)

orgaan weefseldonatie

Hoe kan je jouw keuzes in verband met levenseinde vastleggen?

Als je eenmaal zeker bent van jouw keuzes en wensen na jouw overlijden en deze hebt besproken met de nabestaanden, is het goed om die ook op papier te zetten. Je laat ze het best vastleggen in een officieel document waarvan je zeker bent dat het bij jouw overlijden wordt opengemaakt en dat er rekening mee wordt gehouden. Zo’n document dient ook als gids voor de nabestaanden. Het geeft hen een leidraad voor de keuzes die ze kort na jouw overlijden zullen moeten maken.

Laatste wilsbeschikking

Met een laatste wilsbeschikking kan je een aantal wensen in verband met de uitvaart kenbaar maken. Je kan zelf bepalen op welke wijze en volgens welk ritueel je na je overlijden wil begraven worden.  Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking, een document dat je kan opvragen en laten registreren bij de Dienst Burgerzaken in jouw gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

 • of je kiest voor een begrafenis of een crematie
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
 • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
 • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.  Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Als er geen laatste wilsbeschikking is, nemen de nabestaanden bij het overlijden een beslissing.

Hoe?

Deze procedure is gratis en gebeurt via afspraak: Klik hier om een afspraak te maken.

Wat meenemen?

 • e-ID
 • eventueel uitvaartcontract (zie hieronder)

Erfenis en testament

De erfenis of nalatenschap is het geheel van vermogen (geld en waardepapieren), goederen (roerend en onroerend) en schulden op het moment van overlijden. Omdat erfrecht complex is en regelmatig verandert, is het aan te raden om juridisch advies bij een notaris te vragen.

Een testament is een document waarin je onder andere aangeeft aan wie je jouw bezittingen wil nalaten. Een testament wordt vaak pas na de uitvaart geopend. Wanneer je keuzes over de uitvaartplechtigheid testamentair wilt vastleggen, laat het testament dan zeker als uitvaartcontract opnemen in jouw laatste wilsbeschikking (zie hierboven).

Lichaam schenken aan de wetenschap


Als je wil dat jouw lichaam gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek neem je contact op met de universiteit van jouw keuze. Met hen zet je de afspraken hierover op papier. 
Ook hier is het belangrijk om jouw familie op voorhand op de hoogte te brengen van jouw beslissing. Jouw lichaam wordt immers onmiddellijk na overlijden naar de universiteit gebracht. Nabestaanden krijgen geen kans om afscheid te nemen en de herdenkingsplechtigheid vindt plaats zonder lichaam. 
Je lichaam aan de wetenschap schenken is niet helemaal gratis. De normale kosten voor de begrafenisondernemer blijven voor de rekening van de erfgenamen. Uitgebreide informatie en de nodige documenten vindt u op de website van de universitaire ziekenhuizen. Voor Antwerpen vind je hier meer informatie.

Wilsverklaring inzake Euthanasie

Je kan het formulier voor een wilsverklaring Euthanasie downloaden of afhalen bij het onthaal van de gemeente.

De wilsverklaring moet voldoen aan volgende wettelijke voorwaarden:

Voorwaarden

 • De wens tot euthanasie moet vrijwillig, overwogen en herhaald zijn en is niet tot stand gekomen als gevolg van externe druk.
 • 2 meerderjarige getuigen moeten de verklaring mee ondertekenen. Deze getuigen moeten aanwezig zijn op het ogenblik dat de verklaring opgesteld wordt en zetten dan hun handtekening op het formulier. 
 • Minstens 1 van de 2 getuigen mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de persoon en mag dus geen familielid of begunstigde in het testament zijn. 

Hoe?

 • Het formulier euthanasieverklaring moet volledig én in minimum 2 exemplaren worden ingevuld;
 • Je maakt geen gebruik van Tipp-ex of doorhalingen;
 • Je vult het formulier in met blauwe inkt;
 • De 2 getuigen en eventuele vertrouwenspersonen moeten het formulier op hetzelfde moment als de aanvrager ondertekenen.

! Maak de wilsverklaring in voldoende exemplaren op, zodat bij overlijden de nodige betrokkenen op de hoogte zijn.  Het is belangrijk om verschillende exemplaren van je wilsverklaring aan verschillende personen of instanties te geven: vertrouwenspersoon (en eventueel ook getuigen), huisarts of behandelende arts en/of specialist en naasten zodat ze gemakkelijk toegang krijgen tot het document wanneer nodig.

Registratie door gemeente (niet verplicht)

Als je dit wil, kan je ook een exemplaar van de wilsverklaring laten registreren bij jouw gemeentebestuur, maar dit is zeker niet verplicht noch nodig.  Je kan de verklaring ook aan jouw (huis(arts) en aantal vertrouwenspersonen meegeven. 

Hoe?

Deze procedure is gratis en gebeurt via afspraak: Klik hier om een afspraak te maken.

Wat meenemen?

Geldigheid

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:

 • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
 • Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. U kunt verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

Hier vind je het formulier "Wilsverklaring Euthanasie"

Negatieve wilsverklaring

Elke patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren. Met een negatieve wilsverklaring kan je bepalen wat je niet meer wil ondergaan, wanneer je dit zelf niet meer kan vertellen (bijv. door dementie of een coma). Het kan gaan om het weigeren van reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing, enzovoort. Deze wilsverklaring blijft onbeperkt geldig, tenzij je deze herroept. De inhoud van de negatieve wilsverklaring is wettelijk afdwingbaar. Met andere woorden: artsen moéten hiermee rekening houden.
 
Procedure

Het is belangrijk dat je jouw weigering op papier zet. Op de website van LEIF (LevensEinde InformatieForum) vind je een modeldocument van de negatieve wilsverklaring.  Je kan LEIF ook contacteren om een gedrukte versie per post aan te vragen. Deze vzw geeft ook de mogelijkheid om een LEIFkaart  aan te vragen die je in jouw portefeuille kan bewaren en waarop jouw wettelijke wilsverklaringen opgelijst zijn.

Het opstellen van de negatieve wilsverklaring gebeurt best in aanwezigheid van een arts, zodat er geen discussie is over de wilsbekwaamheid. In tegenstelling tot de wilsverklaring betreffende euthanasie moeten er geen getuigen optreden bij de negatieve wilsverklaring. Je kan wel een vertegenwoordiger aanduiden die voor jouw rechten opkomt, als je het zelf niet meer kan.

Je bewaart de negatieve wilsverklaring zelf en u geeft één exemplaar aan uw vertrouwenspersoon en aan jouw behandelende (huis)arts voor in uw patiëntendossier. Er is geen tussenkomst van het gemeentebestuur vereist.

Meer info over levenseinde (Leif)?

www.leif.be

www.euthanasiewilsverklaring.be

www.health.belgium.be

www.beldonor.be