Naar inhoud

Gemeentehuis

de Robianostraat 64
B-2150 Borsbeek
tel. 03 320 94 00
info@borsbeek.be

Openingsuren gemeentehuis

ma.8.45 tot 12 uur
17.30 tot 20 uur
di.8.45 tot 12 uur
wo.8.45 tot 12 uur
13.30 tot 16 uur
do.8.45 tot 12 uur
vr.8.45 tot 12 uur

Fusiegesprekken Borsbeek - Antwerpen

Onderstaand kan een overzicht gevonden worden van de meest voorkomende vragen. Niet gevonden wat je zocht? Stuur je vraag dan naar dorpindestad@borsbeek.be

Zou je graag je vragen waar je mee zit persoonlijk aan het schepencollege stellen? Dan hopen we je te zien op één van volgende momenten:

  • Info-moment in Tirolerhof op 4 mei 2022 om 20 uur
  • Wijkbabbel op 14 mei
    • tussen 10 en 12 uur - Watertorenplein
    • tussen 14 en 16 uur - Floris Primspark
  • Wijkbabbel op 19 mei
    • tussen 19 en 21 uur - voortuin Periscoop - Corneel Smitslei

Waarom is een fusie noodzakelijk? Kan Borsbeek apart blijven? 

Borsbeek is vandaag de kleinste gemeente van de provincie en loopt op een aantal vlakken tegen zijn limieten aan (sociaal, financieel en administratief). Als verantwoordelijk bestuur kwamen we tot de conclusie dat we niet de juiste dienstverlening of investeringen meer kunnen garanderen. We zijn vervolgens opzoek gegaan naar partners en hebben met al onze buren gesproken. Na grondige afweging kwam de optie om een district te worden in de stad Antwerpen als beste naar boven. 

Hierdoor behouden we deels autonomie op materies die ons dierbaar zijn via het gekende districtsmodel. De keuze voor Antwerpen is een keuze voor een uitgebreide professionele dienstverlening. Op de gemeenteraad van 24/1 brachten we dit trouwens al uitvoerig ter sprake. https://raadpleeg-borsbeek.onlinesmartcities.be/zittingen/21.1007.8140.9158 (van minuut 44 tot het einde. – om het u gemakkelijk te maken).

Waarom met de stad Antwerpen en niet met Wommelgem of Boechout bijvoorbeeld? 

Met Antwerpen vinden we een partner die dezelfde uitdagingen heeft als Borsbeek, maar wel de middelen en de expertise om ze aan te pakken. Hierdoor kunnen we bewaren wat goed is in Borsbeek en uitbreiden met wat goed is in de Antwerpen. 
We ervaarden tijdens de dialoog met buurgemeenten dat zij geen noodzaak hebben om aan een fusieverhaal te beginnen hoewel sommigen bv. het gemeentelijk onderwijs niet meer als hun kerntaak beschouwen.

Wordt Borsbeek aangehecht bij Deurne of wordt Borsbeek zelf een eigen district? 

Borsbeek wordt een autonoom district van de stad Antwerpen met een eigen districtsraad en -college. 

Wanneer wordt Borsbeek een district?

Op de gemeenteraden van 21 februari 2022 zullen de gemeente Borsbeek en de stad Antwerpen principieel beslissen dat ze de intentie hebben om te fusioneren. Tot eind 2023 zal dan een intensief traject lopen waarbij de pro’s en contra’s worden geëvalueerd en de administratieve en juridische voorbereidingen worden getroffen. Uiterlijk op 31 december 2023 zullen de beide gemeenteraden de uiteindelijke beslissing hierover nemen. 
Vanaf 1 januari 2025 kan Borsbeek het tiende district worden. 

Welke bevoegdheden heeft een district? 

De bevoegdheden worden per legislatuur vastgelegd. Dit zijn momenteel vrije tijd, sport en cultuur, lokale openbare ruimte en administratieve dienstverlening voor de burger. 
Welke bevoegdheden gaan naar de stad Antwerpen? Alles wat niet expliciet in het decentralisatiebesluit van de stad Antwerpen staat zal centraal beheerd worden. 

Welke bevoegdheden gaan naar de stad Antwerpen?

Alles wat niet expliciet in het decentralisatiebesluit van de stad Antwerpen staat zal centraal beheerd worden.

Wat gebeurt er met het gemeentepersoneel? 

Tot 2025 blijft alles zoals het is, nadien zal het wel een verandering zijn. 
Iedereen zal individueel ondersteund worden om een eigen plek in de nieuwe organisatie te vinden. 

Heeft de Borsbekenaar inspraak ?

Na het principiële besluit op de gemeenteraad van 21 februari 2022 worden de gesprekken effectief opgestart. We willen met IEDEREEN in debat gaan, voor- en tegenstanders. Het is de bedoeling dat we op straat komen, in alle wijken, om ons verhaal te komen brengen. Pro’s en contra’s te duiden en meer nog in gesprek gaan met de burger. We treden de burger tegemoet en gaan in debat met de Borsbekenaar. Het is pas na dit traject, als de balans voor Borsbeek positief is, dat we hier verder mee gaan.  

Wat met de belastingen? 

Het principe dat de Borsbekenaar erop vooruit moet gaan, wordt ter harte genomen bij het opmaken van de balans van alle financiële beslissingen en gevolgen, waaronder het eenmaken van de gemeentebelastingsstelsels en het afwegen van alle financiële baten op vlak van dienstverlening en aanbod (sociale, sportieve- en culturele voorzieningen, afvalzakken,…). 

Kan ik nog terecht in het gemeentehuis? 

Loketdiensten blijven  in het gemeentehuis bijvoorbeeld voor een nieuwe reispas. Daarnaast kan je ook terecht bij andere loketten in de stad Antwerpen. Sommige zaken zullen stadsbreed opgenomen worden zoals een bouwvergunning. 

Wat zijn de voordelen voor de Borsbekenaren om te fusioneren? 

Wat goed is voor de Borsbekenaar blijft behouden, wat in Antwerpen beter is, daar maken we gebruik van. De eigenheid van Borsbeek kan hierdoor maximaal behouden blijven.

Wat met de gemeenteschool en Academia? 

In 2020 werden er reeds gesprekken gestart om de scholen onder te brengen in een ander onderwijsnet. Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen deze overgedragen worden naar het stedelijk onderwijs. 

Blijft de bibliotheek behouden? 

Ja, deze blijft bestaan en wordt verder uitgebouwd. 

Wat gebeurt er met Fort 3? 

De komende jaren wordt er verder gewerkt aan de uitrol van het masterplan waarin ook de stad Antwerpen zal worden betrokken. Het Fort zal als groene long behouden blijven en verder uitgebouwd worden. 

Hoe zit het met de huisvuilophaling? 

We zullen omschakelen naar het schema van de stad Antwerpen, de ophaling zal wekelijks gebeuren. 

Komen er deelfietsen/deelauto’s/deelsteps? 

Dit zal ook uitgerold worden in Borsbeek. Deelfietsen komen er al op korte termijn. 

Wat betekent een fusie van Borsbeek met de stad Antwerpen voor het dossier van de luchthaven? 

Borsbeek heeft altijd gepleit voor een goed nabuurschap met de luchthaven. Dit wil zeggen dat afspraken correct worden nageleefd door alle partijen. Ook na een fusie zal het district Borsbeek blijven toezien op de correcte naleving van alle overeenkomsten van de vergunningen. 

Het is niet zo dat een onafhankelijk Borsbeek garant staat voor een strikte opvolging van luchthavenactiviteiten.   Borsbeek beschikt niet over de capaciteit om die intensiteit te controleren/handhaven.

Procedures zijn helder op dat vlak: één gegrond bezwaar is voldoende (bv een bezwaar van burgers/actiecomités,...). Op dit moment vullen actiecomité en de drie omliggende gemeentes elkaar aan. 2024 een belangrijk moment voor de luchthaven. Op dat moment dient een nieuwe vergunning toegekend te worden. Dit maakt de komende 2 jaren cruciaal.

Zal ik nog naar hetzelfde containerpark kunnen gaan in Wommelgem en Boechout? 

Ja, Borsbekenaren kunnen naar de containerparken van Wommelgem en Boechout blijven gaan, maar kunnen voortaan ook terecht in Berchem en andere Antwerpse containerparken. 

Wat zal er met de politiezone MINOS gebeuren? 

Voor onze zone Minos zou dit een defusie kunnen betekenen, namelijk dat Borsbeek uit de zone gaat en deel zal gaan uitmaken van de PZ ANTWERPEN.  Op dit ogenblik is het nog te vroeg om de gevolgen van deze operatie te kunnen inschatten. Dit is geen keuze tegen de MINOS is maar een keuze die omwille van totaal andere redenen gemaakt wordt maar waardoor Minos wel geïmpacteerd is.
Het is duidelijk dat Minos de politiezorg voor Borsbeek even getrouw en zorgvuldig zal opnemen. Dit engagement komt niet in het gedrang. De inwoners van Borsbeek kunnen rekenen op hun paraatheid en adequate hulpverlening.

Wat gebeurt er met onze brandweer? 

Voor onze zone zou dit kunnen betekenen dat Borsbeek uit brandweerzone Rand gaat en deel zal gaan uitmaken van de brandweerzone Antwerpen.  Op dit ogenblik is het nog te vroeg om de gevolgen van deze operatie op onze zone volledig te kunnen inschatten.  Het is overduidelijk dat dit geen keuze tegen zone Rand is maar een keuze die omwille van totaal andere redenen gemaakt wordt maar waardoor Zone Rand wel geïmpacteerd is. Laat het duidelijk zijn dat de post Borsbeek zal blijven bestaan. Het is namelijk de bedoeling dat de vrijwilliger hier actief zal in participeren.
Laat het duidelijk zijn dat Zone Rand inclusief de post Borsbeek, de brandweerzorg voor Borsbeek en de zone even getrouw en zorgvuldig zal opnemen. Dit engagement komt niet in het gedrang. We zien wel wat het wordt, maar de inwoners van Borsbeek kunnen rekenen op hun engagement, paraatheid en adequate hulpverlening, zoals altijd al het geval was, nu en ook morgen samen met de vrijwilligers.